Pravne napomene

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. („Teva“) održava ovaj sajt („Sajt”) radi Vašeg ličnog informisanja, obrazovanja i komunikacije. Iako možete slobodno da pretražujete Sajt, molimo Vas da imate u vidu da Vaš pristup i korišćenje ovog Sajta podleže sledećim uslovima korišćenja („Uslovi Korišćenja“) i svim važećim zakonima. Pristupom i pretraživanjem Sajta prihvatate Uslove Korišćenja, bez ograničenja ili kvalifikacija, i saglasni ste da su svi prethodni sporazumi između Vas i Teve koji se odnose na Sajt zamenjeni u meri u kojoj su u neskladu sa ovim Uslovima Korišćenja.
Strogo Vam je zabranjeno korišćenje ili povezivanje na bilo koji sadržaj na Sajtu na bilo koji drugi način osim kako je predviđeno ovim Uslovima Korišćenja.

 1. Trebalo bi da pretpostavite da je sve što vidite ili pročitate na Sajtu zaštićeno autorskim pravom i da ne može biti korišćeno bez pisanog odobrenja Teve, osim ukoliko je drugačije predviđeno ovim Uslovima Korišćenja ili u tekstu na Sajtu. Teva ne garantuje i ne tvrdi da Vaše korišćenje materijala prikazanog na Sajtu neće povrediti prava trećih lica. Ništa što je sadržano na Sajtu ne bi trebalo tumačiti kao davanje, pretpostavljeno, prećutno ili na drugi način dato, licence ili prava korišćenja bilo kog Tevinog prava intelektualne svojine (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji patent, žig, trgovački naziv, autorsko pravo ili poslovnu tajnu).
 2. Možete preuzeti materijale prikazane na Sajtu za nekomercijalnu, isključivo ličnu upotrebu, pod uslovom da takođe zadržite sva obaveštenja u vezi sa autorskim i drugim vlasničkim pravima sadržanim u materijalima ili navedenim na Sajtu. Međutim, Vi niste ovlašćeni da distribuirate, modifikujete, emitujete, ponovo postavljate ili koristite sadržaj Sajta, uključujući tekst, slike, audio i video zapise, u javne ili komercijalne svrhe.
 3. Slike ljudi ili mesta prikazane na sajtu su ili u vlasništvu Teve, ili se koriste sa odobrenjem. Korišćenje ovih slika od strane Vas ili bilo kog trećeg lica koje ste Vi ovlastili, je zabranjeno osim ukoliko je izričito dozvoljeno ovim Uslovima Korišćenja ili omogućeno na drugom mestu na Sajtu. Svako neovlašćeno korišćenje slika može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima, zakona o žigovima, zakona o privatnosti i javnosti, kao i zakona i propisa o komunikaciji. Takođe Vas obaveštavamo da će Teva snažno štititi svoja prava intelektualne svojine u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i pokretanjem krivičnog postupka.
 4. Žigovi i uslužni znaci prikazani na Sajtu (zajednički: „Žigovi“), uključujući Teva i Copaxone, predstavljaju registrovane i neregistrovane žigove Teve i trećih lica. Ništa što je sadržano na Sajtu ne bi trebalo tumačiti kao davanje, pretpostavljeno, prećutno ili na drugi način dato, licence ili prava korišćenja bilo kog Žiga bez pisanog odobrenja Teve ili trećeg lica koje je vlasnik Žigova.
 5. Teva nije pregledala sve sajtove povezane sa Sajtom i nije odgovorna za sadržaj bilo koje druge stranice van Sajta ili bilo kog drugog sajta povezanog sa Sajtom. Vaše povezivanje na bilo koju drugu stranicu van Sajta ili bilo koji drugi sajt je na Vaš sopstveni rizik.
 6. Iako Teva koristi razumne napore da prikaže tačne i ažurne informacije na Sajtu, Teva ne daje nikakve garancije ili tvrdnje u pogledu njihove tačnosti. Teva neće biti odgovorna za bilo koju radnju koja je preduzeta na osnovu informacija prezentovanih na Sajtu, i svi korisnici Sajta se saglašavaju da pristupaju i koriste Sajt na sopstveni rizik. Teva ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju Sajta.
 7. Korišćenje i pretraživanje Sajta je na Vaš sopstveni rizik. Ni Teva niti bilo koja druga strana uključena u kreiranje, proizvodnju, hostovanje ili distribuciju Sajta nije odgovorna za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili kaznenu štetu koja proizilazi iz Vašeg pristupa ili korišćenja Sajta ili njegovog sadržaja. Bez ograničavanja napred navedenog, sve na ovom Sajtu Vam se pruža „TAKVO KAKVO JE“, BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMEVANE PRODAJNE GARANCIJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENE NAMENE, ILI GARANCIJE ZA NEKRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. Molimo Vas da imate u vidu da u nekim jurisdikcije isključenje podrazumevanih garancija može biti nedozvoljeno, tako da je moguće da se neka od gore navedenih isključenja ne odnose na Vas. Proverite Vaše lokalne zakone u pogledu svih ograničenja u vezi sa isključenjem podrazumevanih garancija.
 8. Teva takođe ne preuzima odgovornost, i neće biti odgovorna za bilo koju štetu ili virus koji može zaraziti Vašu kompjutersku opremu ili drugu imovinu usled pristupa, korišćenja ili pretraživanja Sajta ili preuzimanja bilo kakvih materijala, podataka, tekstova, slika, video ili audio zapisa sa Sajta.
 9. Bilo kakva komunikacija ili materijal koji pošaljete na Sajt putem elektronske pošte ili na drugi način, uključujući bilo koji podatak, pitanje, komentar, predlog i slično, biće tretirani kao nepoverljivi i nezaštićeni. Sve što pošaljete ili postavite može biti iskorišćeno od strane Teve ili njenog povezanog društva u bilo koje svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, reprodukciju, obelodanjivanje, prenos, objavljivanje, emitovanje i postavljanje. Nadalje, Teva je ovlašćena da iskoristi svaku ideju, koncept, know-how, ili tehnike sadržane u bilo kojem vidu komunikacije koji pošaljete Sajtu iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju, marketing i prodaju proizvoda koristeći takve ideje, koncepte, know-how ili tehnike.
 10. Iako Teva povremeno može nadgledati ili pregledati diskusije, razgovore, postove, prenose, poruke i sličan materijal na Sajtu, Teva nije u obavezi da to čini i ne preuzima nikakvu odgovornost koja proizilazi iz sadržaja bilo kakvih takvih lokacija, niti za bilo koju grešku, klevetu, uvredu, propust, neistinu, promotivni materijal, razvratnost, pornografiju, psovke, opasnost, obelodanjivanje ličnih podataka ili neistina sadržanih u bilo kojoj informaciji u okviru takvih lokacija na Sajtu. Nije dozvoljeno da postavljate ili emitujete bilo kakav nezakonit, promotivni, preteći, pogrdan, klevetnički, nepristojan, skandalozan, provokativan, pornografski ili uvredljiv materijal ili bilo koji materijal koji bi mogao konstituisati ili podstaći ponašanje koje bi moglo biti smatrano krivičnim delom, dati povoda građanskoj odgovornosti ili na drugi način kršiti bilo koji zakon. Teva će u potpunosti sarađivati sa svim izvršnim organima i delovaće u skladu sa sudskim naredbama kojim se nalaže Tevi da obelodani identitet svakog lica koje postavlja bilo kakvu takvu informaciju ili materijal.
 11. Ovaj Sajt može sadržati informacije o proizvodima i uslugama širom sveta, od kojih nisu svi dostupni na svakoj lokaciji. Upućivanje na proizvod ili uslugu na ovom Sajtu ne podrazumeva da su takav proizvod ili usluga dostupni, ili da će biti dostupni na Vašoj lokaciji. Proizvodi navedeni na ovom Sajtu mogu biti podložni različitim regulatornim zahtevima u zavisnosti od zemlje korišćenja. U skladu s tim, posetioci mogu biti obavešteni da su pojedini delovi Sajta predviđeni samo za određene vrste stručnih korisnika ili samo za publiku u određenim zemljama. Ne bi trebalo da tumačite ništa na ovom Sajtu kao promociju ili reklamu za bilo koji proizvod ili za korišćenje bilo kog proizvoda koji nije odobren zakonima i propisima u zemlji Vašeg prebivališta.
 12. Teva održava ovaj Sajt kao servis internet zajednice. Ovaj Sajt je dizajniran sa ciljem da pruži osnovne informacije o Tevi i njenim proizvodima. Namena ovih stranica nije da pruže investicione ili medicinske savete, kao ni instrukcije o odgovarajućem korišćenju proizvoda napravljenih ili prodavanih od strane Teve ili proizvoda koji su trenutno u postupku razvoja od strane Teve, njenih povezanih društava, ili davalaca licenci ili zajedničkih ulagača. Informacije na ovom Sajtu koje se odnose na proizvode koji su odobreni za promet su u celosti kvalifikovane poštovanjem svih propisanih informacija za takve proizvode. Korisnici ovog Sajta bi trebalo da imaju u vidu da proizvodi koji su ovde opisani kao proizvodi u razvoju nisu potvrđeni kao bezbedni ili delotvorni od strane bilo koje regulatorne agencije i nisu dobili odobrenje za bilo kakvu upotrebu izvan kliničkih ispitivanja.
 13. Ništa na ovom sajtu ne konstituiše poziv ili ponudu za investiranje ili poslovanje sa hartijama od vrednosti ili Američkim depozitnim potvrdama Teve. Konkretno, stvarni rezultati i dostignuća mogu biti značajno različiti od bilo koje prognoze, mišljenja ili očekivanja izraženih na ovom Sajtu i cenu hartija od vrednosti iz prethodnog perioda ne bi trebalo uzimati kao merilo za predviđanje njihovih performansi u budućnosti.
 14. Teva može u bilo koje vreme izmeniti ove Uslove Korišćenja ažuriranjem ove objave. Vi ste obavezani svakom takvom izmenom i stoga bi trebalo da povremeno posetite ovu stranicu i pregledate trenutno važeće Uslove Korišćenja koji Vas obavezuju.